ภาษาไทย  English
สั่งซื้อบัตร : ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตร visa หรือ mastercard
ตรวจสอบการใช้งานและเปลี่ยน password: ตรวจสอบปริมาณการใช้งานและเปลี่ยน password โดยไม่จำเป็นต้อง log in เข้าระบบ
ตรวจสอบการซื้อ: ในกรณีที่ซื้อบัตรผ่านระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายละเอียด username และ password โดยใช้หมายเลขสั่งซื้อ (order number) และ หมายเลขอ้างอิง (reference number)
ออกจากระบบ: ด้วยการพิมพ์ "logout.tot" ที่ address bar.
ลงทะเบียนใช้งาน: กรณีซื้อบัตร prepaid กรุณากรอกรายละเอียดผู้ซื้อก่อนทำการ log in เข้าระบบ